www.Goldrubber2560.com

บริษัท โกลด์รับเบอร์ จำกัด

บริษัท โกลด์รับเบอร์ จำกัด

เทรดดิ้งยางแผ่น และยางก้อนถ้วยคุณภาพ เพื่อส่งโรงงานมาตลอดกว่า 20 ปี และเป็นตัวกลางรับซื้อยางแผนดิบที่มียอดรับซื้อและขายสูงที่สุดในประเทศไทย สิ่งที่เรา คํานึงมาตลอด คือ การคัดคุณภาพยางพาราตามที่สํานักงานตลาดกลางยางพาราได้ กําหนดคุณภาพยาง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานที่ชาวสวนยางสามารถไปเรียนรู้และคัดเลือกเอง เพื่อให้ขายได้ราคาตรงตามมาตรฐาน อีกทั้งยังให้ความสําคัญกับชุมชนโดยการให้ราคา ในการรับซื้อยางที่เป็นธรรมราคามาตราฐานตามท้องตลาด โดย มีเป้าหมายที่สําคัญคือ การต้องการให้คุณภาพของชาวสวนยาง มีคุณภาพชีวิตและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น